ultima amanaresă ai un sac de bani de la Uniunea Europeană și să nu-i poți cheltui de prost ce ești.

Afirmația e cu documente oficiale.

Nu-i nicio fericire să scrii așa ceva. Nu-i nicio veselie să vezi că ai dreptate într-un final, după ce, vreo 2-3 ani, ai fost apostrofat că ai ceva împotriva pre-competențelor lor.

Faptul că situații similare sunt întâlnite și în municipiul Bacău, sau chiar la proiectele Consiliului Județean, nu-i face mai competenți pe alții. Adică tot proști administratori rămân, poate chiar penali.

Se întâmplă în Buhuși. Unde altundeva? Competenții de acolo au avut o finanțare europeană de vreo 4 milioane de euro (cifrele-s cu aproximație – pe alea exacte le găsiți în documentația de la sfârșitul materialului), pentru ca în doi ani să refacă o zonă din orășel, adică apă-canal-asfalt-trotuare etc.

Nu s-au încadrat în termen. Ălora de la ADRNE li s-a făcut milă și i-au mai păsuit 1+1 ani, adică le-au dublat termenul de execuție.

Toți care întrebau sau comentau despre situația anormală creată erau înfierați cu mânie proletară, ca dușmani ai poporului buhușean.

La sfârșitul săptămânii trecute competentul șef le-a băgat sub nas competenților din Consiliul Local un proiect de hotărâre prin care recunosc că n-au putut cheltui decât 70%, că nu mai vor restul de bani și că se angajează să termine lucrările prin alocarea de bani din bugetul local. Și ăștia au votat.

Documentul cred că-i premieră, cel puțin la nivelul județului Bacău și demonstrează că suntem incapabili să facem parte din Europa.

Vor urma valuri de asemenea hârtii prin care aleșii locali își vor clama incompetența administrativă.

Niciun vinovat de întârziere, nicio sancțiune, nimic de genul ăsta, ca și cum în cei 4 ani toate lucrurile au mers strună.

Eu le recomand să aprindă lumina la viitoarele ședințe, ca să vadă fiecare cum arată niște competenți în administrație. Propun Parlamentului să le reînnoiască automat (sau să le prelungească) mandatele de consilieri locali pentru rezultate excepționale.

Personal nu cred că lucrurile vor rămâne așa, din simplul motiv că există grave neconcordanțe fie și în ultimul document. Numai de n-aș avea, din nou, dreptate.

Nu zice nimeni nimic de banii de la Guvernul României, 1.800.559 lei, prevăzuți drept cofinanțare. Nici măcar despre banii de la Consiliul Local Buhuși, 2.817.861 lei, nu se zice nicăieri. S-au dat, sau luat, urmează? Da nici n-a întrebat nimeni.

Turcea zice că renunță la 30% din finanțare care înseamnă fix 3.844.591,116 lei și zice că termină lucrarea cu aproape jumătate din bani, 2.000.000 lei. Adică proiectul inițial a fost „umflat” și proștii ăia de la UE nu se prind.

situatie1   situatie2

 

 

 

 

ROMÂNIA / JUDEŢUL BACĂU / ORAŞUL BUHUŞI / CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

se aprobă preluarea în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului Local Buhuși  pe anul 2016 a obiectivului de investiții „Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierul de vest al oraşului Buhuşi cod SMIS” – 12384

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • Raportul nr.35595/03.12.2015 al Biroului derulare proiecte cu finanțare internațională;
  • Expunerea de motive nr.35596/03.12.2015 a Primarului UAT Orașul Buhuşi;
  • Axa prioritară 1–„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”;
  • Planul integrat de dezvoltare urbană a zonei de acţiune Cartierului de Vest al oraşului Buhuşi, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi sociale;
  • Contractul de finanțare nr.2661/21.12.2011 încheiat între UAT Orașul Buhuși și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Organismul Intermediar ADR Nord EST având ca obiect finanțarea proiectului „Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierul de vest al oraşului Buhuşi” cod SMIS – 12384;
  • Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 500  din  2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
  • Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
  • în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4 lit. d, alin 5 lit.c, alin.6 lit.a, pct.13, art.45, art.115 alin.1, lit. b, art.125 şi art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

SE PROPUNE :

Art.1. Se aprobă preluarea obiectivului de investiții „Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierul de vest al oraşului Buhuşi cod SMIS” – 12384, finanțat în baza contractul de finanțare nr.2661/21.12.2011 în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, care se regăsește în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliul Local Buhuși pe anul 2015 la poziția A2 în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliul Local Buhuși  pe anul 2016.

Art.2.Se aprobă asigurarea sumei de 2.000.000,00 lei din Bugetul propriul al Consiliului Local Buhuși în anul 2016 necesară finalizării obiectivului de investiții „Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierul de vest al oraşului Buhuşi cod SMIS” – 12384.

Art.3. Proiectul Bugetului Propriu al Consiliului Local Buhuși pe anul 2016 și Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliul Local Buhuși pe anul 2016 care vor include și obiectivul de investiții „Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierul de vest al oraşului Buhuşi cod SMIS”-12384 vor fi aprobate printr-o Hotărâre a Consiliul Local Buhuși la începutul anului 2016 conform Legii nr. 273/2006 privind finanțalele publice locale.

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Direcției Buget Finanțe Contabilitate, Biroului Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională  şi Instituţiei  Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,

IONEL TURCEA

 

35595/03.12.2015          APROBAT                                               

                                                                                                  PRIMAR,

                                                                                            IONEL TURCEA

RAPORT

privind aprobarea preluării în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului Local Buhuși pe anul 2016 a obiectivului de investiții „Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierul de vest al oraşului Buhuşi

 cod SMIS” – 12384

 

UAT Orașul Buhuși este beneficiarul contractului de finanțare nr.2661/21.12.2011 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Organismul Intermediar ADR NORD EST care are ca obiect finanțarea în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 a proiectului „Modernizarea spaţiilor publice urbane din Cartierul de Vest al oraşului Buhuşi”, cod SMIS:12384.

Obiectivul general al proiectului “Modernizarea spaţiilor publice urbane din Cartierul de Vest al oraşului Buhuşi”, cod SMIS:12384 constă în îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii în zona de acţiune urbană Cartierul de Vest prin reabilitarea şi modernizarea a 3,208 Km de spaţiilor publice urbane (străzi, trotuare, parcări, utilitaţi publice) şi a serviciilor de furnizare a utilităţilor publice.

În acest sens, au fost identificate şi analizate în vederea reabilitării/ modernizării, şapte străzi şi anume: Tudor Vladimirescu, George Coşbuc, Ion Vodă cel Cumplit, 9 Mai, 8 Martie, Pionerului şi Ion Borcea având o lungime totala de 3,208 km. Aceste străzi fac parte din reţeaua stradală majoră a Cartierului de Vest a oraşului Buhuşi de pe teresa inferioară a acestuia, cu rol colector şi de deservire pentru traficul usor.

  Prin proiect s-a reabilitat infrastructura utilităților publice: rețeau de canalizare, rețeaua de apă potabilă, construirea rețelei de colectare apei pluviale, rețeaua de iluminat public aferentă străzilor pentru creşterea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor din Cartierul de Vest.

Conform contractului de finanțare nr. 2661/21.12.2011 prin implementarea proiectului se vor realiza următorii indicatori:

– 3,208 Km de rețea stradală reabilitată;

– 2,19 Km de rețea de canalizare pluvială construită ;

– 2,6 Km rețea de apă potabilă construită ;

– 2,98 Km rețea de canalizare construită ;

– 99 stâlpi de iluminat montați.

Pentru execuția lucrărilor prevăzute în proiect a fost încheiat, conform prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, contractul de lucrări nr. 18286/16.08.2012 încheiat între UAT Orașul Buhuși și asociația formată din S.C. ASIRI INTERNAȚIONAL S.R.L. – S.C. TLSIT S.A. – S.C. ETWO DIRECT S.R.L. – S.C. RUGINEX PROD S.R.L. – S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. reprezentată prin S.C. ASIRI INTERNAȚIONAL S.R.L.

Lucrările de execuție au termen de finalizare 21.12.2015, până la această dată au fost executate 70% din totalul de lucrări prevăzute în contract. În timpul derulării implementării proiectului s-au întâmpinat mai multe probleme de ordin tehnic care au necesitat modificări ale proiectului și obținerea de aprobări.

În conformitate cu instrucțiunile Autorității de Management POR 2007-2013 contractele de finanțare care nu sunt finalizate până la 31.12.2015 se vor prelungi prin încheierea unui act adițional la contractul de finanțare cu condiția ca toate cheltuielile efectuate după data de 01.01.2016 să fie asigurate din Bugetul propriu al UAT Orașului Buhuși.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rog să apobați preluarea obiectivului de investiții “Modernizarea spaţiilor publice urbane din Cartierul de Vest al oraşului Buhuşi”, cod SMIS:12384 în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliul Local Buhuși  pe anul 2016 și asigurarea sumei de 2.000.000,00 lei din Bugetul Propiul al Consiului Local Buhuși în anul 2016.

Șef BPFI

Oana Timofte

PRIMARUL ORAŞULUI  BUHUŞI

Nr.  35596/03.12.2015

 EXPUNEREA DE MOTIVE

privind aprobarea preluării în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului Local Buhuși  pe anul 2016 a obiectivului de investiții „Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierul de vest al oraşului Buhuşi

cod SMIS” – 12384

UAT Orașul Buhuși este beneficiarul contractului de finanțare nr.2661/21.12.2011 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Organismul Intermediar ADR NORD EST care are obiect finanțarea în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 a proiectului „Modernizarea spaţiilor publice urbane din Cartierul de Vest al oraşului Buhuşi”, cod SMIS:12384.

Obiectivul general al proiectului “Modernizarea spaţiilor publice urbane din Cartierul de Vest al oraşului Buhuşi”, cod SMIS:12384 constă în îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii în zona de acţiune urbană Cartierul de Vest prin reabilitarea şi modernizarea a 3,208 Km de spaţiilor publice urbane (străzi, trotuare, parcări, utilitaţi pubice) şi a serviciilor de furnizare a utilităţilor publice.

În acest sens, au fost identificate şi analizate în vederea reabilitării/ modernizării, şapte străzi şi anume: Tudor Vladimirescu, George Coşbuc, Ion Vodă cel Cumplit, 9 Mai, 8 Martie, Pionerului şi Ion Borcea având o lungime totala de 3,208 km. Aceste străzi fac parte din reţeaua stradală majoră a Cartierului de Vest a oraşului Buhuşi de pe teresa inferioară a acestuia, cu rol colector şi de deservire pentru traficul usor.

  Prin proiect s-a reabilitat infrastructura utilităților publice: rețeau de canalizare, rețeaua de apă potabilă, construirea rețelei de colectare apei pluviale, rețeaua de iluminat public aferentă străzilor pentru creşterea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor din Cartierul de Vest.

Conform contractului de finanțare nr. 2661/21.12.2011 prin implementarea proiectului se vor realiza următorii indicatori:

– 3,208 Km de rețea stradală reabilitată;

– 2,19 Km de rețea de canalizare pluvială construită ;

– 2,6 Km rețea de apă potabilă construită ;

– 2,98 Km rețea de canalizare construită ;

– 99 stâlpi de iluminat montați.

Pentru execuția lucrărilor prevăzute în proiect a fost încheiat, conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, contractul de lucrări nr. 18286/16.08.2012 încheiat între UAT Orașul Buhuși și asociația formată din S.C. ASIRI INTERNAȚIONAL S.R.L. – S.C. TLSIT S.A. – S.C. ETWO DIRECT S.R.L. – S.C. RUGINEX PROD S.R.L. – S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. reprezentată prin S.C. ASIRI INTERNAȚIONAL S.R.L.

Lucrările de execuție a termen de finalizare 21.12.2015, până la această dată au fost executate 70% din totalul de lucrări prevăzute în contract. În timpul derulării implementării proiectului s-au întâmpinat mai multe probleme de ordin tehnic care au necesitat modificări a proiectului și obținerea de aprobări. Raportul privind stadiul lucrărilor executate și rămase de executat a fost depus la sediul UAT Buhuși de către dirigintele de șantier în data de 03.12.2015.

În conformitate cu instrucțiunile Autorității de Management POR 2007-2013 contractele de finanțare care nu sunt finalizate până la 31.12.2015 se vor prelungi prin încheierea unui act adițional la contractul de finanțare cu condiția ca toate cheltuielile efectuate după data de 01.01.2016 să fie asigurate din Bugetul propriu al UAT Orașului Buhuși.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rog să apobați preluarea obiectivului de investiții “Modernizarea spaţiilor publice urbane din Cartierul de Vest al oraşului Buhuşi”, cod SMIS:12384 în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliul Local Buhuși  pe anul 2016 și asigurarea sumei de 2.000.000,00 lei din Bugetul Propirul al Consiuluil Local Buhuși în anul 2016.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,

IONEL TURCEA

IMG_0001